TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huy Bim
 • 2 Không Hiểu
 • 3 Ngọc Salamen
 • 4 Kan Phê Cần
 • 5 Phúc Thiện
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #942 -

Acc LQ #942 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 66
230,000CARD 184,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #943 -

Acc LQ #943 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 64
260,000CARD 208,000ATM
 • Bậc Ngọc: 64
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #945 -

Acc LQ #945 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 62
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #946 -

Acc LQ #946 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 65
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #965 -

Acc LQ #965 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 86
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 24

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #966 -

Acc LQ #966 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 53
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 53
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #968 -

Acc LQ #968 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #974 -

Acc LQ #974 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #975 -

Acc LQ #975 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 68
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 68
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #976 -

Acc LQ #976 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 83
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 31

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #979 -

Acc LQ #979 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 70
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #981 -

Acc LQ #981 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 0
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #983 -

Acc LQ #983 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 72
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #985 -

Acc LQ #985 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 81
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #6912 -

Acc LQ #6912 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #6914 -

Acc LQ #6914 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 67
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #6915 -

Acc LQ #6915 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 81
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #6917 -

Acc LQ #6917 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #6918 -

Acc LQ #6918 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 27

MUA NGAY